درمانگاه شبانه روزي خيريه آل محمد (ص)
كد كاربر
كلمه عبور
کد کاربر=کد پذیرش
و کلمه عبور=کد ملی
مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات درمانگاه آل محمد(ص)